Esilehele Avalehele            Esilehele   
  ÜLDIST 
    Põhimäärus           
    Kasutamise eeskiri   
    Andmekaitsetingimused   
    Komplekteerimine     
    Maakonna raamatukogud  
    Viidad               
  LUGEJATEENINDUS 
    Kojulaenutus         
    Lugemissaal          
    Muusikarõdu          
    Lasteteenindus         
    Raamatukapp         
    Avalik internetipunkt      
    RVL                  
    Üritused               
    Näitused               
    Tasulised teenused   
    Elektronkataloog     
  Trükitaval kujul Põhimäärus
  
        KINNITATUD
        Põlva Linnavolikogu
        14. november 2007
        määrusega nr. 29
 
PÕLVA KESKRAAMATUKOGU PÕHIMÄÄRUS

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 alusel ning kooskõlas kultuuriministri 12.juuli 2004.a määrusega nr 9 "Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend".

I. ÜLDSÄTTED

§ 1. Asutuse nimi

  (1) Raamatukogu täielik nimetus on Põlva Keskraamatukogu /edaspidi raamatukogu/.
§ 2. Asutuse asukoht ja aadress
  Raamatukogu asub Põlva maakonnas, Põlva linnas aadressil Kesk 16.
§ 3. Asutuse õiguslik seisund
  (1) Raamatukogu on Põlva linna ametiasutuse hallatav asutus, mis registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.
  (2) Raamatukogu kõrgemalseisev asutus on Põlva linna ametiasutus - Põlva Linnavalitsus /edaspidi ametiasutus/.
  (3) Raamatukogu tegevust juhendab ja koordineerib ametiasutuse kultuuri ja spordi peaspetsialist.
  (4) Raamatukogul on oma nimega pitsat.
  (5) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, selle alusel antud õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist ning käesolevast põhimäärusest.
§ 4. Teeninduspiirkond
  Raamatukogu teeninduspiirkond on Põlva linn ja Põlva maakond.
§ 5. Asutuse struktuur
  Raamatukogu struktuuris on komplekteerimis- ja teenindusosakond, lasteosakond ja Avalik Internetipunkt.
§ 6. Asjaajamise alused
  (1) Raamatukogu asjaajamise ja suhtlemise keel on eesti keel.
  (2) Asjaajamise korraldamisel lähtub raamatukogu arhiiviseaduses, avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, digitaalallkirja seaduses, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduses, Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetes alustes sätestatust.
  (3) Asjaajamine, dokumendiringlus ja arhiveerimine reguleeritakse raamatukogu asjaajamiskorraga, mille kehtestab raamatukogu direktor käskkirjaga.
§ 7. Sümboolika
  Raamatukogul võib kasutusel olla oma sümboolika.

II. EESMÄRK JA ÜLESANDED

§ 8. Tegevuse eesmärk ja tegevuse korraldamine

  Raamatukogu eesmärk on tagada elanike, eeskätt Põlva linna ja Põlva maakonna elanike, vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ja kultuurile ning toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.
§ 9. Raamatukogu ülesanded
  (1) Raamatukogu põhiülesanne on lugejale vajalike teavikute kogumine, hoidmine, bibliografeerimine, kättesaadavaks tegemine ning avalike andmepankade kasutamise võimaldamine.
  (2) Põhiülesande täitmiseks raamatukogu:
   1) osutab lugejale raamatukogu põhi-ja eriteenuseid, vajadusel koduteenindust;
   2) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist raamatukogudevahelise laenutuse kaudu lugeja soovil ja kulul;
   3) tagab teatme- ja teabeteeninduse;
   4) komplekteerib raamatukogu kogud, täiendab neid ning peab fondide arvestust õigusaktidega sätestatud korras ja kindlustab nende säilimise;
   5) korraldab raamatukogu töö arvestust ning esitab vastavad aruanded;
   6) korraldab teatme-bibliograafilist tööd;
   7) teeb koostööd teiste raamatukogudega, sh koolide raamatukogudega;
   8) korraldab eelkõige kirjandusega seonduvaid üritusi ja näitusi ning tutvustab oma kogusid avalikkusele;
   9) annab oma pädevuse piires konsultatsioone;
   10) arendab koostööd teiste Eesti raamatukogudega;
   11) omavalitsusega sõlmitavate lepingute alusel komplekteerib maakonna üldkasutatavate rahva-raamatukogude kogud, koostab elektroonilist keskkataloogi, loob ja tagab maakonna teistele rahvaraamatukogudele selle kasutamiseks juurdepääsu interneti kaudu;
   12) nõustab erialaselt maakonna rahvaraamatukogude tööd ja korraldab raamatukogutöötajate täienduskoolitust;
   14) koostab maakonna kodulooandmebaasi.
  (3) Raamatukogu töö korraldatakse vastavalt kultuuriministri kehtestatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile.
  (4) Raamatukogu teenindus korraldatakse ja raamatukogu kasutatakse vastavalt Põlva Linnavolikogu kehtestatud raamatukogu kasutamise eeskirjale.
  (5) Raamatukogu teeninduspäevad ja kellaajad kinnitab Põlva Linnavalitsus.

III. JUHTIMINE JA TÖÖKORRALDUS

§ 10. Raamatukogu tegevuse korraldamine

  (1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab raamatukogu direktor /edaspidi direktor/, kellel on vastavalt ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastav raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidus või muu kõrgharidus koos raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljanda astmega.
  (2) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu linnapea.
  (3) Raamatukoguteenindus tagatakse raamatukoguhoidja kutsenõuetele vastavate töötajate ja muu personaliga.
§ 11. Direktor
  (1) Direktor vastutab raamatukogu üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti raamatukogule kasutada antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.
  (2) Direktor kindlustab raamatukogu tulemusliku ja häireteta töö ning raamatukogu töö- ja teeninduskorralduse, teeb koostööd raamatukogu nõukoguga ning ametiasutuse kultuuri ja spordi peaspetsialistiga.
  (3) Direktor:
   1) esindab raamatukogu ja omab tööandja õigusi, annab raamatukogu töö ja tegevuse korraldamiseks käskkirju;
   2) teostab oma pädevuse piires tehinguid õigus- ja haldusaktides, käesolevas põhimääruses, direktori töölepingus ning ametijuhendis sätestatud ülesannete täitmiseks;
   3) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga töölepingud, kohaldab distsiplinaarkaristusi ja ergutusi;
   4) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastava töösisekorraeeskirja, tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
   5) korraldab raamatukogu asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
   6) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
   7) korraldab raamatukogu majandus- ja finantstegevust kooskõlas kehtivate õigusaktidega, esitab Põlva Linnavalitsusele raamatukogu eelarve eelnõu ning vastutab eelarve täitmise eest;
   8) juhib raamatukogu arengukava koostamist ja esitab selle Põlva Linnavolikogule kinnitamiseks;
   9) teeb Põlva Linnavalitsusele ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;
   10) arendab koostööd teiste Põlva linna asutuste, mittetulundusühingute ja sihtasutustega;
   11) esitab Põlva Linnavalitsusele kinnitamiseks asutuse struktuuri ja töötajate koosseisu;
   12) täidab ja lahendab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.
  (4) Direktori suunab töölähetusse linnapea käskkirjaga.
§ 12. Raamatukogu nõukogu
  (1) Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste arutamiseks moodustab Põlva Linnavalitsus kolmeliikmelise raamatukogu nõukogu. Raamatukogu direktor ei kuulu nõukogu koosseisu, kuid osaleb sõnaõigusega nõukogu koosolekutel.
  (2) Oma tegevuses juhindub nõukogu raamatukogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.
  (3) Nõukogu pädevus ja ülesanded on:
   1) raamatukogu eelarve eelnõu läbivaatamine ja heakskiitmine;
   2) raamatukogu arengukava heakskiitmine;
   3) raamatukogu tööplaani- ja tegevusaruande läbivaatamine, neile hinnangu andmine;
   4) raamatukogu kasutamise eeskirjade ning eriteenuste nimekirja ja teenuste hinnakirja läbivaatamine ja heakskiitmine;
   5) ettepanekute tegemine raamatukogutöö paremaks korraldamiseks ja vajalike vahendite taotlemiseks.
  (5) Nõukogul on õigus saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente;.
  (6) Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt üks kord aastas.
  (7) Nõukogu teeb ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks ning võtab vastu otsustusi hääletamise teel konsensuse alusel. Nõukogu ettepanekud ja otsused arutatakse läbi raamatukogu töötajatega.
  (9) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Nõukogu protokoll peab olema vormistatud 10. tööpäevaks pärast koosoleku toimumist.
§ 13. Raamatukogu töötajad
  (1) Raamatukogu töötajad on direktor, raamatukoguhoidjad ja muud töötajad.
  (2) Raamatukoguhoidja peab vastama kutsestandardis "Raamatukoguhoidja III, IV, V" kehtestatud kutsenõuetele.
  (3) Raamatukogu struktuuri ja koosseisu kinnitab Põlva Linnavalitsus korraldusega.
  (4) Töötaja tööülesanded määratakse töölepingu lisaks oleva ametijuhendiga.

IV. KOGUD, TEENINDUS JA LUGEJA

§ 14. Raamatukogu kogud

  (1) Raamatukogu kogud on universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.
  (2) Raamatukogu kogude komplekteerimine, üleandmine, hoidmine ja säilitamine korraldatakse õigusaktidega kehtestatud korras.
§ 15. Raamatukoguteenindus
  (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine.
  (2) Raamatukogu põhiteenuseid osutab raamatukogu tasuta.
  (3) Raamatukogu eriteenused võivad olla tasulised. Tasuliste teenuste nimekirja ja hinnad kooskõlastab raamatukogu nõukogu ning kinnitab Põlva Linnavalitsus.
  (4) Teaviku puudumisel tellib raamatukogu selle teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul.
  (5) Raamatukogu osutab lugejale teatme- ja teabeteenindust (infopäring), võimaldades lugejale juurdepääsu avalikustatud teabele ning avalikele andmebaasidele andmesidevõrgu kaudu. Kui avalikustatud teabele juurdepääsu soovivaid lugejaid on rohkem kui raamatukogu jõuab teenindada, korraldab raamatukogu soovijate eelregistreerimise raamatukogu kasutamise eeskirjas kehtestatud korras.
  (6) Lugejale, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei ole võimeline raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.
§ 16. Lugeja ja tema vastutus
  (1) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud isik, kellelt on rahvaraamatukogu seaduse paragrahvi 17 lõike 3 alusel võetud ära rahvaraamatukogu kasutamise õigus.
  (2) Lugeja õigused ja kohustused sätestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kehtestab Põlva Linnavolikogu. Raamatukogu kasutamise eeskiri tehakse teatavaks kõikidele lugejatele.

V. MAJANDUS JA JÄRELEVALVE

§ 17. Raamatukogu vara

  (1) Raamatukogu kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud raamatud, infokandjad, seadmed, inventar ja muu vara.
  (2) Raamatukogu valduses olev vara on Põlva linna omand.
  (3) Raamatukogu vara valdamine ja kasutamine toimub Põlva Linnavolikogu kehtestatud Põlva linnavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra alusel.
§ 18. Rahalised vahendid ja finantseerimise korraldamine
  (1) Raamatukogu eelarve tuludeks on eraldised riigieelarvest ja Põlva linnaeelarvest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ja füüsilistelt isikutelt ning maksed raamatukogu eriteenustelt ja viivistelt.
  (2) Raamatukogu raamatupidamist peetakse tsentraalselt ametiasutuse kaudu.
  (3) Raamatukogu eelarve koostamine ja täitmine toimub Põlva Linnavolikogu poolt kehtestatud korra alusel.
§ 19. Järelevalve
  (1) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab Põlva Linnavalitsus.
  (2) Raamatukogu finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Põlva Linnavolikogu revisjonikomisjon.
  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalveorgani määratud tähtajaks.
  (4) Järelevalvet maakonna raamatukogu ülesannete täitmise üle teostab maavanem.
§ 20. Aruandlus
  (1) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruandeid.
  (2) Põlva Linnavalitsus esitab aruande riigieelarvest eraldatud summade kasutamise kohta kultuuri-ministeeriumile hiljemalt iga aasta 20. jaanuariks.
  (3) Põlva maakonnas asuvad rahvaraamatukogud esitavad raamatukogule rahvaraamatukogu statistilise ja sisulise töö aruande.
  (4) Raamatukogu esitab kultuuriministeeriumile maakonna rahvaraamatukogude statistilise ja sisulise töö koondaruande hiljemalt iga aasta 1. märtsiks.

VI. ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 21. Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Põlva Linnavolikogu. Raamatu-kogu korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab Põlva Linnavalitsus maavanema teadmisel ja Põlva Linnavolikogu otsusel, teatades sellest kultuuriministeeriumile ette vähemalt kuu aega enne kavandatavat tähtaega.
  (2) Raamatukogu ümberkorraldamine võib toimuda järgmistel juhtudel:
   1) toimuvad ümberkorraldused rahvaraamatukogude süsteemis;
   2) muud seadusest või regionaalpoliitikast tulenevad juhud.
  (3) Raamatukogu tegevus lõpetatakse seadusega ettenähtud juhtudel.

VII. RAKENDUSSÄTTED

§ 22. Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Põlva Linnavolikogu 5.aprilli 2002.a määrus nr 18 "Põlva Keskraamatukogu põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine" tunnistatakse kehtetuks.
§ 23. Määruse jõustumine
  Käesolev määrus jõustub 2007.aasta 19.novembril.

  
  © 2020 Põlva Keskraamatukogu