Esilehele Avalehele            Esilehele   
  ÜLDIST 
    Põhimäärus           
    Kasutamise eeskiri   
    Andmekaitsetingimused   
    Komplekteerimine     
    Maakonna raamatukogud  
    Viidad               
  LUGEJATEENINDUS 
    Kojulaenutus         
    Lugemissaal          
    Muusikarõdu          
    Lasteteenindus         
    Raamatukapp         
    Avalik internetipunkt      
    RVL                  
    Üritused               
    Näitused               
    Tasulised teenused   
    Elektronkataloog     
  Trükitaval kujul Põhimäärus
  
VASTU VÕETUD
12. november 2014
Põlva Vallavolikogu

PÕLVA KESKRAAMATUKOGU PÕHIMÄÄRUS

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk: ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Põlva Keskraamatukogu ülesanded, juhtimise korralduse, juhi õigused ja kohustused, raamatukogu struktuuri ning muud tegevuse korraldamise olulised küsimused.
§ 2. Nimi ja õiguslik seisund
  (1) Põlva Keskraamatukogu on Põlva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus. Põlva Keskraamatukogul (edaspidi raamatukogu) on maakonnaraamatukogu staatus ja raamatukogu täidab valla keskraamatukogu ülesandeid valla halduspiirkonna teistele rahvaraamatukogudele.
  (2) Raamatukogu ametlik nimetus on eesti keeles Põlva Keskraamatukogu, inglise keeles Põlva Central Library.
  (3) Raamatukogu on üldkasutatav avalik rahvaraamatukogu.
  (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, Eesti Vabariigis kehtivatest muudest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Põlva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ning vallavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.
§ 3. Raamatukogu struktuur ja asukoht
  (1) Raamatukogu asub Põlva linnas. Raamatukogu postiaadress on Kesk tn 16, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond, postiindeks 63308.
  (2) Raamatukogu struktuuriüksusteks on keskraamatukogu ja haruraamatukogud.
  (3) Raamatukogul on järgmised haruraamatukogud:
   1) Himmaste raamatukogu, aadressil Keskuse tee 6/2, Himmaste küla, 63228 Põlva vald;
   2) Kiuma raamatukogu, aadressil Kiuma küla, 63208 Põlva vald;
   3) Peri raamatukogu, aadressil Peri küla, 63218 Põlva vald;
   4) Taevaskoja raamatukogu, aadressil Taevaskoja tee 3, Taevaskoja küla, 63229 Põlva vald;
   5) Vanaküla raamatukogu, aadressil Holvandi küla, 63207 Põlva vald.
§ 4. Raamatukogu teeninduspiirkond
  Raamatukogu teeninduspiirkond on Põlva valla haldusterritoorium ja Põlva maakond.
§ 5. Pitsat ja sümboolika
  (1) Raamatukogul on oma nimega pitsat ja logo.
  (2) Raamatukogul ja haruraamatukogudel on templid teavikute märgistamiseks.
  (3) Raamatukogu sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab raamatukogu direktori ettepanekul vallavalitsus.

2. peatükk: TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED

§ 6. Raamatukogu tegevuse eesmärk

  (1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist ning teha koostööd külakogukonnaga, piirkonna haridus-, kultuuri- ja spordiasutustega, sh mittetulundusühingutega, sihtasutustega ja seltsingutega.
  (2) Raamatukogu põhieesmärk maakonnaraamatukoguna on Vabariigi Valitsuse kultuuripoliitika põhisuundade jälgimine, maakonna raamatukogude komplekteerimine, tegevuse analüüsimine ja aruandluse korraldamine, erialane nõustamine ja täienduskoolituse korraldamine.
§ 7. Raamatukogu ülesanded
  (1) Rahvaraamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus, teavikute kogumine, säilitamine ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine.
  (2) Raamatukogu täidab maakonnaraamatukogu ja valla keskraamatukogu ülesandeid.
  (3) õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks raamatukogu:
   1) komplekteerib kogud trükiste, auviste ning teiste teavikutega, peab fondide arvestust õigusaktidega sätestatud korras ja korraldab nende säilitamist;
   2) arvestab ja töötleb raamatukokku saabunud teavikud ning koostab nende avamiseks vajalikud infosüsteemid;
   3) omavalitsustega sõlmitavate lepingute alusel komplekteerib maakonna üldkasutatavate rahvaraamatukogude kogud, koostab elektroonilist kataloogi, mille kasutamiseks on maakonna teistel rahvaraamatukogudel juurdepääs interneti kaudu;
   4) korraldab statistilist aruandlust ja tegevuse analüüsi;
   5) teeb teatmebibliograafilist tööd;
   6) kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks Põlva valda ja Põlvamaad käsitleva informatsiooni;
   7) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
   8) korraldab lugejakoolitust;
   9) koordineerib raamatukoguteenindust oma teeninduspiirkonnas (maakonnas), sealhulgas juhendab teisi rahvaraamatukogusid ja korraldab nende erialast nõustamist ja raamatukogutöötajate täiendkoolitust;
   10) teeb koostööd Eesti ja välisriikide raamatukogudega;
   11) arendab e-teenuseid ja selleks vajalikku tehnoloogilist taristut;
   12) osutab raamatukogu kasutajatele tasulisi eriteenuseid;
   13) korraldab vajalikku majandustegevust;
   14) täidab teisi õigusaktidega pandud ülesandeid.
  (4) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul, olles eelnevalt ära kuulanud nõukogu soovituse.

3. peatükk: TEGEVUSE PÕHIMÕTTED

§ 8. Raamatukogu õigused

  Raamatukogul on õigus oma ülesannete täitmiseks:
   1) osutada raamatukogu kasutajatele tasulisi eriteenuseid vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
   2) saada oma tööks vajalikku informatsiooni kõikidelt Põlva valla ja maakonna raamatukogudelt;
   3) täiendada kogusid ostude, annetuste ja vahetustega;
   4) sõlmida oma ülesannete täitmiseks raamatukogu nimel lepinguid;
   5) hallata, kasutada ja käsutada raamatukogu valduses olevat vallavara vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
   6) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.
§ 9. Eeskirjad ja juhendid
  (1) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.
  (2) Raamatukogu kogude ja andmebaaside ning ruumide ja töövahendite kasutamise kord määratakse direktori poolt kinnitatavate juhenditega.

4. peatükk: JUHTIMINE, TÖÖTAJAD JA NÕUKOGU

§ 10. Juhtimine

  (1) Raamatukogu tööd juhib ja korraldab direktor, kellel on raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidus või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.
  (2) Direktori vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus.
  (3) Direktori kinnitab ametisse vallavalitsus. Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.
  (4) Raamatukogu teenindus tagatakse raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni nõuetele vastavate töötajate ja muu personaliga.
  (5) Raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu) on raamatukogu nõuandev organ.
§ 11. Direktor
  (1) Direktor tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest.
  (2) Direktor:
   1) esindab raamatukogu;
   2) koostab raamatukogu eelarveprojekti ja vastutab kinnitatud eelarvest kinnipidamise eest;
   3) sõlmib lepinguid oma pädevuse piires;
   4) võtab tööle raamatukogu töötajad ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud, määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse, kohaldab distsiplinaarkaristusi ja ergutusi;
   5) määrab raamatukogu töötajate töötasu suuruse vallavalitsuse etteantud töötasufondi piires;
   6) kinnitab raamatukogu töökorralduse eeskirjad, tööohutusalased juhendid, töötajate ametijuhendid ja teised töökorralduslikud regulatsioonid;
   7) kinnitab käskkirjaga töösisekorraeeskirja, tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise ning annab raamatukogu töö korraldamiseks oma pädevuse piires muid käskkirju ja korraldusi;
   8) korraldab raamatukogu asjaajamist, aruannete koostamist ja esitamist vastavalt kehtivale õiguskorrale;
   9) juhib raamatukogu arengukava koostamist ja esitab selle kinnitamiseks vallavalitsusele;
   10) osaleb raamatukogu nõukogu töös;
   11) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.
  (3) Direktori suunab töölähetusse vallavanem käskkirjaga.
§ 12. Töötajad
  (1) Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab direktori ettepanekul vallavalitsus.
  (2) Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel vastavalt kehtivatele töösuhteid reguleerivatele õigusaktidele.
  (3) Töötajate tööülesanded määratakse töölepingu ning ameti- ja tööjuhenditega.
§ 13. Asjaajamise alused
  (1) Raamatukogu asjaajamise ja suhtlemise keel on eesti keel.
  (2) Asjaajamise korraldamisel lähtub raamatukogu arhiiviseaduses, avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, digitaalallkirja seaduses, Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetes alustes sätestatust.
  (3) Asjaajamine, dokumendiringlus ja arhiveerimine reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab raamatukogu direktor käskkirjaga.
§ 14. Nõukogu moodustamine
  (1) Vallavalitsus moodustab vähemalt viieliikmelise nõukogu. Nõukogusse kuulub üks vallavolikogu esindaja, üks külavanemate esindaja ja kolm liiget direktori ettepanekul.
  (2) Direktor ei kuulu nõukogu koosseisu.
§ 15. Nõukogu töökord
  (1) Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes juhib nõukogu tööd ning aseesimehe.
  (2) Nõukogu töövormiks on koosolek. Koosoleku kutsub kokku esimees, tema äraolekul aseesimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.
  (3) Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks nõukogu liiget, sealhulgas nõukogu esimees või tema äraolekul aseesimees.
  (4) Nõukogu võtab otsused vastu häälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustav koosoleku juhataja hääl.
  (5) Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.
  (6) Haruraamatukogude töö arutamisel võtab koosolekust osa sama raamatukogu töötaja.
  (7) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija.
  (8) Nõukogu otsused on soovitusliku iseloomuga.
§ 16. Nõukogu pädevus
  Nõukogu pädevuses on:
   1) teha ettepanekuid raamatukogu arenguks, koostööks kogukonnaga ja teiste kohalike asutustega;
   2) vaadata läbi raamatukogu eelarve, arengukava ja aruanded;
   3) teha ettepanekuid raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamises osalemine;
   4) teha ettepanekuid raamatukogu lahtioleku aegade, kasutamise eeskirjade ning eriteenuste nimekirja ja teenuste hinnakirja kohta;
   5) teha ettepanekuid vallavalitsusele raamatukogutöö paremaks korraldamiseks.

5. peatükk: VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE

§ 17. Raamatukogu vara

  (1) Raamatukogu kasutuses oleva vara moodustavad vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud teavikud, seadmed, inventar ja muu vara
  (2) Raamatukogu valduses oleva vara haldamine, kasutamine ja käsutamine toimub volikogu kehtestatud korras.
  (3) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa vallavolikogu kehtestatud korras.
§ 18. Finantseerimine ja eelarve
  (1) Raamatukogu eelarve on vallaeelarve üks osa, mille võtab vastu ja muudab vallavolikogu.
  (2) Raamatukogu finantseeritakse valla- ja riigieelarvest, annetustest, põhimääruses sätestatud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.
§ 19. Teenistuslik ja haldusjärelevalve ning aruandlus
  (1) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus õigusaktidega kehtestatud korras.
  (2) Haldusjärelevalvet maakonnaraamatukogu ülesannete täitmise üle teostab maavanem.
  (3) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta aruanded õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.
§ 20. Raamatukogu kogud, teenindus, lugeja
  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.
  (2) Raamatukogu kogude komplekteerimine, üleandmine, hoidmine, säilitamine korraldatakse õigusaktidega kehtestatud korras.
  (3) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus, kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine.
  (4) Raamatukogu põhiteenuseid on tasuta.
  (5) Teaviku puudumisel tellib raamatukogu selle teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul.
  (6) Raamatukogu osutab lugejale teabeteenindust võimaldades juurdepääsu avalikustatud teabele ning avalikele andmebaasidele andmesidevõrgu kaudu.
  (7) Elanikele, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.

6. peatükk: ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 21. Põhimääruse muutmine, raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.
  (2) Raamatukogu korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab vallavalitsus vallavolikogu otsuse alusel, teatades sellest Kultuuriministeeriumile ette vähemalt kuu enne kavandatavat tähtaega.
  (3) Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

7. peatükk: RAKENDUSSÄTTED

§ 22. Määruste kehtetuks tunnistamine

  Põlva Linnavolikogu 14. novembri 2007. a määrus nr 29 "Põlva Keskraamatukogu põhimäärus" ja Põlva Vallavolikogu 10. jaanuari 2013. a määrus nr 1-2/1 "Põlva Vallaraamatukogu põhimäärus" tunnistatakse kehtetuks.
§ 23. Määruse jõustumine
  Määrus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

  
  © 2020 Põlva Keskraamatukogu