Esilehele Avalehele            Esilehele   
  ÜLDIST 
    Põhimäärus           
    Kasutamise eeskiri   
    Komplekteerimine     
    Maakonna raamatukogud  
    Viidad               
  LUGEJATEENINDUS 
    Kojulaenutus         
    Lugemissaal          
    Muusikarõdu          
    Lasteteenindus         
    Avalik internetipunkt      
    RVL                  
    Perioodika           
    Tasulised teenused   
    Elektronkataloog     
  Trükitaval kujul Raamatukogu kasutamise eeskiri
  
        KINNITATUD
        Põlva Linnavolikogu
        14 .november 2007
        määrusega nr. 30
 
PÕLVA KESKRAAMATUKOGU KASUTAMISE EESKIRI

TUNNISTATUD KEHTETUKS
PÕLVA VALLAVOLIKOGU 13.MAI 2015 MÄÄRUSEGA NR 1-2/14

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

1.ÜLDSÄTTED

1. Käesolev eeskiri kehtib Põlva Keskraamatukogus /edaspidi raamatukogu/.
2. Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik, välja arvatud lugejad, kellelt on raamatukogu kasutamise õigus ajutiselt ära võetud.

2.TEENUSED

1. Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta. Arvutite kasutamine Avalikus Internetipunktis reguleeritakse eraldi reeglitega.
2. Eriteenused (valguskoopiad, printeri väljatrükid, ruumide üürimine) on tasulised. Koopiate valmistamist raamatukogus reguleerib autoriõiguse seadus.

3. LUGEJATE REGISTREERIMINE

1. Lugeja registreeritakse foto ning isikukoodiga dokumendi alusel. Koolieelses eas lapsed regist-reeritakse raamatukogu lugejaks vanema (eestkostja) kirjalikul nõusolekul. Lugejale täidetakse registreerimis- ja vöötkoodiga varustatud lugejakaart.
2. Lugeja registreeritakse raamatukogu andmebaasis üks kord järgmiste andmetega:

  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) telefon;
  4) elektronposti aadress;
  5) elukoht (postiaadress);
  6) lugejarühm: täiskasvanu ja laps (kuni 16-aastane õpilane);
  7) töökoht/õppeasutus.

3. Lugeja annab allkirja raamatukogu kasutamise eeskirja tundmise ja isikuandmete õigsuse kohta.
4. Lugejakaart on tasuline. Hind kehtestatakse direktori käskkirjaga. Lugejakaardi asemel võib kasutada ID-kaarti, kui raamatukoguprogramm võimaldab selle rakendamist lugejakaardina.
5. Lugejakaart peab olema kaasas igal raamatukogu külastamisel. Keelatud on lugejakaarti anda kasutamiseks teisele isikule.
6. Lugejate ümberregistreerimist teostatakse igal aastal nende esimesel külastusel raamatukokku. Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist. Lugeja andmeid kontrollitakse ja täpsustatakse igal aastal.
7. Isikuandmete, töökoha/õppeasutuse, koduse aadressi muutumisest, lugejakaardi kadumisest tuleb raamatukogu koheselt teavitada.

4. TEAVIKUTE KASUTAMINE

1. Lugejatele laenutatakse teavikuid koju ja võimaldatakse kohalkasutust lugemissaalides.
2. Avariiulitelt valitud teavikud tuleb kojuviimiseks registreerida laenutuste andmebaasis raamatukoguhoidja vahendusel.
3 Kojulaenutatavate raamatute tagastamistähtaeg on üks kuu (30 kalendripäeva), enamnõutavatel kaks nädalat. Lasteosakond laenutab raamatud koju kaheks nädalaks. Tagastamistähtaja lõppemisest teavitab raamatukoguprogramm lugejat eelnevalt e-posti teel.
4. Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega võib pikendada raamatukogus, telefoni või e-posti teel.
5. Lugejalt, kes ei ela raamatukogu teeninduspiirkonnas, võib võtta teavikute kojulaenutamisel tagatist teavikute hinna piires. Tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab Põlva Linnavalitsus.
6. Raamatukogu laenutab erilise väärtusega raamatuid kasutamiseks ainult lugemissaalides.
7. Väljalaenutatud suure nõudlusega teavikute saamiseks (õppimiseks, enesetäiendamiseks) on lugejal võimalik panna end järjekorda. Teavikute saabumisest teatatakse lugejale. Tellitud teavikuid hoitakse kolm päeva. Kui lugeja raamatule kokkulepitud ajal järele ei tule, antakse see järgmisele soovijale.
8. Raamatukogus puuduvaid teavikuid või nende koopiaid on võimalik tellida lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.
9. Lugemissaalis on kohapeal kasutamiseks teatmeteosed, auvised ja perioodilised väljaanded.
10. Ajakirju laenutatakse kuni kolmeks päevaks. Ajakirja viimast numbrit koju ei laenutata.
11. Lasteosakonnas ajakirju ja ajalehti koju ei laenutata.
12. Lugemissaali töötaja juhendab vajadusel lugejat ning otsib soovijatele teavet bibliograafilistest andmebaasidest.

5. LUGEJA ÕIGUSED

1. Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada kasuta-miseks väljaspool raamatukogu (kojulaenutus).
2. Lugejal on õigus taotleda raamatukogult teatmeteenindust, puuduva teaviku tellimist teistest raamatukogudest.
3. Suure nõudlusega teaviku (õppimiseks, enesetäiendamiseks) saamiseks on lugejal õigus panna end järjekorda.
4. Lugejal on õigus saada raamatukogult teenustealast nõustamist ja abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehekülgedele juurdepääsu saamiseks.

6. LUGEJA VASTUTUS

1. Lugeja/külastaja vastutab iga kasutamiseks võetud teaviku, tehnikavahendi või muu inventari eest, kuni see on tagastatud raamatukogutöötajale või asetatud selleks ettenähtud kohta.
2. Lugeja peab raamatuid ja muid infokandjaid hoolikalt hoidma ning rikkumistest teatama koheselt raamatukoguhoidjale.
3. Teaviku kaotamise või rikkumise korral tuleb lugejal see asendada teise eksemplari, koopia või teavikuga, mille raamatukoguhoidja on sisult ja hinnalt samaväärseks tunnistanud. Kui asendamine ei ole võimalik, hüvitab lugeja teaviku väärtuse kuni 10-kordses ulatuses raamatukogu määratud summas. Alaealiste lugejate tekitatud kahjud hüvitab lapsevanem (eestkostja).
4. Lugeja vastutab autoriõiguse seadusest tulenevate nõuete täitmise eest.
5. Kui lugeja ei tagasta laenutatud teavikuid tähtajaks, võib raamatukogu võtta viivist, kuid mitte rohkem kui 0.06 EUR iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.
7. Lugejalt, kes ei ole käesolevas eeskirjas loetletud kohustusi täitnud raamatukogu antud tähtajaks, võetakse raamatukogu kasutamise õigus ära kuni üheks aastaks.
8. Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 5 nimetatud summade tasumiseks. Tähtajaks maksmata summade tasumiseks teeb Põlva Linnavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.
9. Käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Põlva Linnavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
10. Põlva Linnavalitsus võib käesoleva paragrahvi lõigetes 8 ja 9 nimetatud pädevuse anda raamatukogule.
11. Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 5 nimetatud summad laekuvad raamatukogu eelarvesse.

7. RAKENDUSSÄTTED

Tunnistatakse kehtetuks Põlva Linnavolikogu 07.märtsi 2002.a määrus nr 10 "Põlva Keskraamatukogu kasutamise eeskirja uue redaktsiooni kinnitamine"
Käesolev määrus jõustub 2007.aasta 19.novembril.
Väljavõte Põlva Linnavolikogu 13. oktoober 2010 nr. 19 määrusest "Põlva Linnavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega":

§ 15 Põlva Linnavolikogu 14. novembri 2007.a määruses nr 30 "Põlva Keskraamatukogu kasutamise eeskiri" tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 6 lõikes 5 asendatakse sõnad "1 kroon" sõnadega "0.06 eurot".
  
  © 2019 Põlva Keskraamatukogu